Fundacja Edukacyjna IT i Szachy w Szkole

Podejmuję inicjatywę założenia Fundacji w terminie do lipca 2022 roku. 

Projekt statutu


Cele Fundacji:


Celem Fundacji jest działalność oświatowa i kulturalna w zakresie:

1) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; w szczególności wspierania

działalności edukacyjnej, kulturalnej, społecznej oraz propagującej wyniki badań naukowych;

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w szczególności poprzez

działania na rzecz rozwoju czytelnictwa;

3) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między

społeczeństwami, w szczególności poprzez działania na rzecz rozwoju kontaktów

międzykulturowych, promocji demokracji, poszanowania odmienności i tolerancji, oraz

rozwoju kontaktów naukowych, kulturalnych, politycznych i społecznych pomiędzy

przedstawicielami różnych krajów i społeczności;

4) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz

rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, poprzez działania na rzecz

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspólnot lokalnych i popularyzowania kulturalnej i

społecznej aktywności obywatelskiej, oraz rozwoju kultury i świadomości społecznej we

wszystkich warstwach społecznych;

5) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,

6) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,

7) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej i życiu codziennym,

8) promocji i organizacji wolontariatu;

9) działalności charytatywnej.

10) przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, 

11) działalność w zakresie walki z uzależnieniami i profilaktyki uzależnień dzieci i młodzieży oraz dorosłych.
Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !