Zmiany ustawy o systemie oświaty proponowane przez Rząd w projekcie Ustawy z dnia 19.10.2008
roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych innych ustaw
Art. Projektu
Zmiany w
Art. …. obowiązującej ustawy
Przewidywane konsekwencje dla nadzoru pedagogicznego – kuratora oświaty i niektórych zadań MEN
Art. 1
2)
Art. 4a. – otrzymuje nowe brzmienie
Dotychczasowy zapis obligował MEN do działań zabezpieczających. Następuje zabranie delegacji dla rządu ,, scedowanie” i tak już posiadających obowiązek , na dyrektorów szkół, ograniczenie MEN i Rządowi obowiązku regulacji w zakresie dbałości o oprogramowanie w szkolnych pracowniach informatycznych. Rząd mający nieporównywalnie większe możliwości badania wpływy programów na psychikę dzieci oddala problem o siebie. Umywa ręce.
4)
W art. 5 po ust.5f dodaje się ust. 5g-5r
Rewolucyjna propozycja zmian!!!

 
Dodaje się nowe zapisy ustawy w których ustawodawca wprowadza nowe pojęcie, nową możliwość -p przekazywania szkoły publicznej dotychczas prowadzonej przez JST innemu podmiotowi prawnemu niebędącej JST - osobie prawnej lub osobie fizycznej. Odbywać się to ma na drodze uchwały organu uchwałodawczego JST. Z tą zmianą harmonizują zmiany proponowane w art. Ustawy o systemie oświaty mówiących o preferencjach w zwalnianiu z podatków oraz zmiany proponowane w ustawach podatkowych.
Widoczne i przewidywane skutki :
- brak kuratora oświaty w procesie przekazywania szkół np. opiniowania działań JST w tym zakresie – jedynie Wojewoda w rybie nadzoru procesu legislacyjnego będzie mógł kontrolować proces,
- możliwość uelastycznienie procesu ,,prywatyzacji oświaty” ,
- ,,ułatwienie” procedury formalnej w tym zakresie,
- rozbudzenie zainteresowania innych niż JST podmiotów do prowadzenia szkół publicznych warunkami ekonomicznymi,
- brak określenia w ustawie warunków wstępnych jakim powinien odpowiadać podmiot przejmujący szkołę ( enigmatyczna delegacja dla w tym zakresie JST),
- możliwość przejmowania szkół bez obwodowych np. szkół ponadgimnazjalnych , wpływania znacząco na strukturę sieci szkolnej,
- w procesie informowania przed przekazaniem szkoły JST ma obowiązek o takim zamiarze powiadomić pracowników szkoły oraz związki zawodowe ale nie kuratora oświaty i rodziców,
- enigmatyczne zapisy proponowane w ustawie dają różne możliwości interpretacyjne w zakresie dalszego losu szkoły,
- istnieje zapis mówiący o zakazie likwidacji szkoły przez podmiot przejmujący ją do prowadzenia ale brak zapisów mówiących czy JST może i jakich sytuacjach ( poza sytuacją gdy osoba prawna rezygnuje) przejąć ponownie prowadzenie szkoły,
- nie jest określone co powinna zrobić JST by stworzyć równe warunki ubiegania się o przejecie tej samej szkoły wielu podmiotów- czy to będzie przetarg ? ,
- istnieje wiele przesłanek wskazujących na zagrożenie nieuczciwej ,,konkurencji” w zakresie przejmowania szkół, pozorne oszczędności JST
z tytułu przekazania zadania mogą odbijać się na jakości kształcenia i wychowania – przykłady negatywnego prowadzenia szkół publicznych przez podmioty niepubliczne opisuje NIK w swoim niedawnym raporcie.
4)
W art.5 ust.6a otrzymuje nowe brzmienie
Skutkiem nowego brzmienia sunięty jest zapis mówiący o uzgadnianiu z kuratorem oświaty procesu zakładania przez JST publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, zakładów nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Mając na uwadze fakt ich finansowania z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej – jest to zmiana dziwna. Administracja państwowa pozbawiana jest wpływu na racjonalne kreowanie sieci tego typu placówek. Osłabiana jest możliwość kreowania, koordynacji regionalnej – wojewódzkiej polityki oświatowej.
5)
W art.5a dodaje się ust.4
Wprowadza się obowiązek dla organów wykonawczych JST do przedstawiania ( corocznego – do 31 października ) organowi stanowiącemu JST informacji o stanie realizacji zadań oświatowych, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów.
Zamiar chlubny – bo informację powinny te organy posiadać. Dziwnie brzmi w ustawie? Jaki jest rzeczywisty zamysł autorów projektu? Być może lobbing ,,ekspertów” ma tu swoje wpływy.
19)
W art. 17 uchyla się ust. 6
Proponowana zmiana polega na usunięcia obowiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty w zmianach dotyczących sieci szkół i przedszkoli. W uzasadnieniu jest mowa o odciążeniu kuratorów od zbędnych zadań. Wg mojej opinii są to zadania kluczowe.
20)
W art.22 w ust. 3 uchyla się pkt. 3
W katalogu art. 22 mówiącym o tym co określa MEN w drodze rozporządzenia ustawodawca pozbawia ministerstwo istotnego zadania dotyczącego konieczności określania ,, warunków i trybu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych.
Uzasadnienie MEN do ustawy równa ,,równa w dół”:
,, Liczba i różnorodność środków dydaktycznych, które mogą być używane w procesie nauczania powoduje, że zalecenie wszystkich do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania jest niemożliwe i niecelowe. Dlatego też proponuje się ujednolicenie statusu środków dydaktycznych i odejście od ich zalecenia do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Z powyższych względów proponuje się uchylenie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do określenia w drodze rozporządzenia warunków i trybu zalecania do użytku szkolnego środków dydaktycznych (art. 1 pkt 20 lit. a).”
Skoro jest dużo ( wg MEN ) środków dydaktycznych bez zalecania to wyeliminujmy zalecanie. Kuriozalne ale taka jest treść projektu.
23)
W art.31 ust.1 uchyla się pkt. 6a i 6b
Kurator pozbawiony jest zadań:
- opiniowania arkuszy organizacyjnych,
- opiniowania planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli.
Wyeliminowanie tego obowiązku kuratora tylko pozornie zmniejsza obciążenie i to w kluczowej sferze. Nie w zadaniach ,,dodatkowych” . Od arkuszy organizacyjnych zależy sposób funkcjonowania szkół i placówek w całym roku szkolnym i w latach kolejnych. Skutki popełnianych błędów mogą mieć kilkuletnie przełożenia. Jest to fatalne rozwiązanie i poszukiwanie zmniejszenia obciążenia pracowników KO w nie tych obszarach.

 
24)
W art.36 ust 2 otrzymuje nowe brzmienie
Zmiana usuwa obowiązek uzyskania zgody kuratora oświaty na powołanie dyrektora szkoły osoby nie będącej nauczycielem. Ponadto usuwa z ustawy warunek wstępny – jakie kwalifikacje powinien posiadać kwalifikacje. Pozostawia MEN delegację do wydania rozporządzenia w tym zakresie.
25)
Art. 36a otrzymuje całkiem nowe brzmienie
JST otrzymuje uprzywilejowaną pozycję w stosunku do kuratora oświaty – dwóch przedstawicieli w komisji wyłaniającej dyrektora szkoły gdy JST – 3 przedstawicieli. Usuwa się zapis umożliwiający wniesienie przez kuratora uzasadnionych umotywowanych zastrzeżeń do kandydata.
Ograniczony jest wpływ państwa na dobór kadr kierowniczych w szkołach i placówkach oświatowych na rzecz dziwnie pojętej autonomii JST.
26)
Art. 38 otrzymuje nowe brzmienie
Usuwa się kuratora z procedury odwoływania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego( dyrektora) w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
27)
W Art. 39
ust. 4 a i 5 otrzymują nowe brzmienie
Zmiana eliminuje kuratora z procedur :
- zmiany profili kształcenia ogólnozawodowego w liceum profilowanym,
- ustalanie zawodów w których kształci szkoła.
Tym sposobem w województwie nie będzie już zupełnie podmiotów, mających obowiązek koordynacji kształcenia zawodowego. Rząd i MEN jednocześnie nie podejmuje, żadnych działań wzmacniających ten segment oświaty.
28)
W Art. 58 ust. 3 zastępuje zmiana brzmienia
Nowy zapis eliminuje zgodę kuratora przy tworzeniu szkoły lub placówki niepublicznej. Regulacje ustawy idą w odwrotnym kierunku niż wskazania NIK.
29)
W Art. 59 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie oraz
uchyla się ust.2a i 2b
Likwidacja zgody kuratora przy likwidacji szkoły lub placówki publicznej.

 
Eliminuje się zapisu określające procedurę przed zaopiniowaniem zamiaru likwidacji placówki publicznej prowadzącej kształcenie zawodowe.
W Art.59 dodaje się ust.8 i 9
Wzmocnienie sytuacji szkolnictwa niepublicznego przy przejmowaniu szkół – ominięcie zapisów Art. 59 ust. 1-5 .
30)
W Art. 62 ust.5 otrzymuje nowe brzmienie.
Uchyla się ust.5a.
Zmiany w zespołach, połączenia w zespoły wyłączeni szkół z zespołów bez - zgody kuratora.

 
Kurator usunięty ze zgody na włączenia CKU i CKP do zespołów.
Jedyna zgoda wymagana ze strony kuratora dotyczy połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum.
W Karcie Nauczyciela
Art.2
Art.6a ust. 6 i 7 otrzymują nowe brzmienie
Na mocy nowych zapisów ocenę dyrektora szkoły, placówki oświatowej będzie wykonywał organ prowadzący w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Odwrócenie roli i osłabienie roli administracji państwowej.

 

 

 

 

 

 

 
MEN nie wypełnia obowiązku wzmocnienia nadzoru – mimo, że oficjalnie w tym celu wykorzystuje wielkie środki z POKL. Wyeliminowanie opiniowania planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli powoduje dalsze ograniczenie roli kuratora w kreowaniu regionalnej polityki oświatowej wspólnie
z JST. MEN nie dostrzega zasadniczej roli wojewódzkich służb nadzoru pedagogicznego jego potencjału i możliwości osadzenia w systemie oświaty. Jawi się tu pewna ( wg mnie iluzoryczna) sprzeczność między MEN a kuratorami. MEN uważa kuratoria za przeciwników JST i przeszkodę w prowadzeniu ,,swojej” polityki. Rzeczywistość jest taka, że kuratoria są stymulatorem działań w wielu obszarach, o których MEN nie ma pojęcia gdyż wykraczają poza ustawowe obowiązku i ujawniają się tam gdzie jest tego potrzeba! Jest wiele braków w systemie oświaty, których nie da się uregulować szybko lub wcale. Tu aktywność kuratorów jest niezbędna.
Przykłady :
- szkolnictwo zawodowe - kreowanie regionalnej sieci szkół,
- lokalne strategie oświatowe,
- inicjowanie i monitorowanie zmian w systemie szczebla wojewódzkiego,
- współpraca z szeroko pojętą koalicją oświaty.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !