Maciej Karasiński


e-mail: maciejk_a@poczta.onet.pl

Żona Maria
Mamy dwóch synów Piotra i Bartłomieja.

Doświadczenie

1982–1991 Szkoła Podstawowa w Krzywczy
Nauczyciel historii – mianowany. Nauczyciel historii. Zajęcia pozalekcyjne nauka szachów. Nagorda Kuratora za osiągnęcia w pracy pedagogicznej.

1991–1996 Kuratorium Oświaty Przemyśl
Wizytator,Z-ca Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego
Koordynowałem pracę wizytatorów szkolnictwa podstawowego,średniego oraz pozostałych placówek oświatowych.
Nadzorowałem i koordynowałem przejmowanie szkół podstawowych przez samorządy woj.przemyskiego.
Opracowałem program lokalnej reformy szkolnictwa zawodowego w woj.przemyskim.
Uczestniczyłem w doskonaleniu kadry kierowniczej oświaty.
Kierowałem kuratoryjnym zespołem ds. opiniowania i zatwierdzania innowacji pedagogicznych.
W latach 1993-96 byłem członkiem Wojewódzkiej Komisji ds.Sportu przy Wojewodzie Przemyskim.
W latach 1995-96 byłem członkiem zespołu ds.Internetu Dla Szkół przy Wojewodzie Przemyskim.

1996–1999 Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Przemyślu.
Kierownik Referatu Edukacji
Opracowałem i wprowadziłem w życie (1996-1998) plan informatyzacji szkół podstawowych Przemyśla.
Opracowałem i wprowadziłem przemyską wersję programu profilaktyki Rodzina – Szkoła – Środowisko dla szkół podstawowych.
Dokonałem analizy systemu zbiorowego żywienia w szkołach i przedstawiłem ZM projekt jego restrukturyzacji.
   
1999 lipiec – sierpień Wydział Promocji, Edukacji i Kultury Starostwa Ziemskiego w Przemyślu.
Inspektor ds. oświaty
1999 wrzesień Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Przeworsku.
Inspektor ds. oświaty

Od czerwca 2000 Sekretarz Miasta Przeworska do 30 kwietnia 2006.
Kierowanie pracą Urzędu Miasta, nadzór nad działalnością szkół i placówek oświatowych, kulturalnych oraz nad działalnością profilaktyczną w Przeworsku. Analiza zjawisk demograficznych oraz warunków funkcjonowania systemu szkolnictwa – dostosowywanie szkolnictwa do potrzeb reformy systemu edukacji. Analiza potrzeb nauczycieli i uczniów w zakresie profilaktyki. Opracowanie programów profilaktyki dla Miasta Przeworska na lata 2000-2006 oraz we współpracy z grupą nauczycieli szkół programu profilaktyki ,,Razem na Tropie".
Wspieranie działalności edukacyjnej przez inicjowanie i stymulowanie działalności grup roboczych nauczycieli zajmujących się organizacją:
1.Forum Wychowawczego, gazety oświatowej – Przeworskie Forum Oświatowe (zostałem Redaktorem Naczelnym).
2.Konkursów przedmiotowych z historii , plastyki , nauczania początkowego.
3.Powstaniem i działalnością punktu konsultacyjno – informacyjnego dla ofiar przemocy w rodzinie.
4.Programu profilaktyki dla dzieci i młodzieży ,,Razem na tropie”.

Równolegle do sierpnia 2006 roku instruktor szachowy w MDK w Przemyślu.
Moi wychowankowie rok rocznie przez 10 lat dostają się do Finału Mistrzostw Polski Juniorów (9 wychowanków). Wielu wychowanków zakwalifikowało się do Półfinałów Mistrzostw Polski w Szachach . W 2005 roku doprowadziłem drużynę juniorów do II ligi.

Od 1 maja 2006 roku  do 21 stycznia 2008 Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.
Niektóre inicjatywy , programy realizowane w okresie sprawowania urzędu kuratora:

1. Reorganizacja struktury kuratorium – dostosowanie do obowiązującego prawa oraz realizacji priorytetów związanych z przygotowaniem oświaty do absorbcji środków unijnch.
2. Program rozwoju kształcenia zawodowego w województwie podkarpackim;
   Program Edukacji Patriotycznej na lata 2006 – 2100.
3. Wojewódzki Program Wspierania Uzdolnień.
4. Program doskonalenia pracy szkół podstawowych i gimnazjów.
5. Program wychowania politechnicznego (wczesna orientacja zawodowa i bezpieczeństwo ruchu drogowego).
6. Program doskonalenia młodych nauczycieli ABC.
7. Podkarpacka Akademia Szachów – inicjatywa wdrożenia nauki gry w szachy i doskonalenie kluczowych kompetencji, zwiększenie oferty edukacyjnej dla uczniów klas 0-III w szkołach podstawowych – 160 szkół – aplikowanie o środki z PO Kapitał Ludzki.
8. Uruchomienie kuratoryjnego telefonu zaufania.
9. Ustanowienie nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty dla nauczyciela wychowującego do wartości.
10. Zainicjowanie wspólnie z PCK idei świadectwa dojrzałości społecznej dla uczniów oddających krew.

Od 1 marca 2008 Sekretarz Miasta Przeworska.
1. Przygotowanie i drażanie Przeworskiego Systemu Wspierania Uzdolnień Uczniowskich- 2008
2. Zainicjowanie , uczestnictwo w przygotowaniu i wdrożeniu projektu Przeworska Akademia Szachów 2008/2009. Nadzór nad projektem
3. Inicjowanie,uczestnictwo w przygotowaniu i wdrożeniu przeworskiego, uczniowskiego systemu stypendialnego za osiągnięcia szkolne.
4. Kontynuacja pracy nad specjalistycznym czasopismem oświatowym - Przeworskim Forum Oświatowym.

Wykształcenie:

1. Studia magisterskie historii nauczycielskiej  Uniwersytet Śląski w Katowicach.
2. Podyplomowe studium doskonalące z historii 1994.
3. Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania oświatą – system aktywnego szkolenia kadr kierowniczych u Pani Prof. Danuty Elsner Wydział Socjologii Uniwersytet ski w Katowicach (1995-1996)– praca dyplomowa wyróżniona – Reforma Szkolnictwa Zawodowego Województwa Przemyskiego (częściowo wdrożona).
4. Kursy (3) z zakresu obsługi komputerów 1993 – 1996 od podstawowej obsługi do programów narzędziowych, graficznych, posiadam umiejętność poruszania się w internecie, edytorów word, exel.
5. Kurs negocjacji 1992.
6. Kurs instruktorów szachowych z uprawnieniami  sędziego szachowego II klasy.
7. Seminarium dotyczące pomiaru dydaktycznego.
8. Kurs dla pełnomocników gminnych ds. profilaktyki 1999.
9. Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego przy Uniwersytecie Warszawskim (1998-1999).
10. Kurs pełnomocników ds. dostępu do informacji niejawnych oraz stosowny certyfikat.

Zainteresowania:

1.Przemiany oświaty – reforma systemu edukacji w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia kadr oświatowych.
2.Rozwój samorządów lokalnych Podkarpacia.Reforma administracyjna i ustrojowa państwa polskiego, oczekiwania
  i efekty.Poszukiwanie dróg rozwoju.
3.Doskonalenie relaji międzyludzkich, wypełnienie pustki w życiu młodych pokoleń – profilaktyka społeczna,
4.Informatyka, sport dzieci i młodzieży, sport szachowy.Organizacja sportu szachowego dzieci i młodzieży–zagospodarowanie czasu wolnego–profilaktyka.
5.Od 1994 roku jestem założycielem i prezesem Sportowo – Kulturalnego  Klubu Szachowego w Przemyślu
6.W II połowie lat 90-tych członek Zarządu PdZSzach w Rzeszowie ds. juniorów i szkolenia.
7.W latach 1999-2004 pełniłem funkcję  wiceprezesa Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie d.s szkolenia i młodzieży.
8.Organizuję kolejne edycje Międzynarodowego Turnieju Szachowego o Przemyskiego Niedźwiadka (XVI w 2006 roku) dla dzieci , młodzieży i dorosłych .
9.Wspieram istotę funkcjonowania stowarzyszeń oświatowych , edukacyjnych w życiu społecznym .
10.Zainicjowałem powstanie Międzynarodowej Akademii Szachowej Euroregionu Karpaty z siedzibą w Przemyślu  (inicjatywy S-KKS dotyczącej współpracy słowacko – ukraińsko – polskiej) i prowadzę rozwój  jej działalności.
11.Interesuje mnie plastyka, malarstwo, rzeźba.
12.Wspieram działania w tym zakresie na polu dzieci i młodzieży.Zainicjowałem I plener malarski dla uczniów z Przeworska.
13.1997 zainicjowałem i byłem jednym z współtwórców Stowarzyszenia Dyrektorów Szkół , Przedszkoli , Placówek Oświatowych i Osób Zarządzających Oświatą, którego celem jest doskonalenie systemu oświaty, inicjowanie działań zmierzających do podnoszenia poziomu profesjonalnego zarządzania oświatą w Polsce i wspieranie działań reformatorskich. Współorganizuję systematycznie konferencje oświatowe (dla) samorządu terytorialnego poświęcone pogłębianiu wiedzy na temat edukacji w kręgach samorządowców .
14.Od 1996 do 2006 roku aktywnie uczestniczyłem w pracach Komisji Oświaty Związku Miasta Polskich , z ramienia Miasta Przeworska i Przemyśla.
15.Wspieram rozwój sportu dzieci i młodziezy - Od IX 2007 roku Prezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego.
16.Wspieram popularyzcję wychowania katolockiego, zasad pedagoiki personalistycznej. Za swój cel w najbliższych latach stawiam pozyskanie grupy szkół, dyrektorów, nauczycieli i rodziców wspierających wychowanie oparte na zasadach pedagogiki personalistycznej.
W dniu 4 marca 2008 roku Zarząd Podkarpackiego Związku Szachowego w Rzeszowie powołał mnie na Dyrektora Projektu Podkarpacka Akademia Szachów. Program będzie zgłoszony w ramach konkursu PO Kapitał Ludzki.
9 maja 2009 -  Pełnomcnik Ustawodawczej Inicjatywy Obywatelskiej projektu uchwały o wprowadzeniu obowiązkowej nauki gry w szachy do szkół.
19 stycznia 2009 - Zakończenie zbierania podpisów pod projektem ustawy.
Wyróżnienia:
1.Nagroda Kuratora Oświaty w Przemyślu.
2.Medal Komisji Edukacji Narodowej.
3.Brązowa Odznaka ,,Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej’’.
4.Odznaka Przyjaciel Dziecka - Przyznana przez TPD.
5.Medal za zasługi dla sportu szkolnego - SZS - 2008 roku.
6. Złota Honorowa Odznaka Polskiego Związku Szachowego- 13 stycznia 2007.

Ogłoszenia

Dodano: 30-10-2012


Dodano: 17-08-2012Dodano: 28-02-2012

Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka


Dodano: 06-11-2011

Oświata
w Przemyślu


Dodano: 13-12-2010

Zapraszam do S-KKS


Dodano: 24-11-2010Dodano: 22-12-2009

 


Dodano: 27-11-2009

OGÓLNOPOLSKI
KONKURS PLASTYCZNY
SZACHY DO SZKÓŁ

Informacja o wynikach !
Prace - filmik!


Dodano: 19-11-2009Dodano: 30-10-2009

 
Zobacz bieżący wynik ankiety-sondy
Szachy do Szkół


Dodano: 26-10-2009Dodano: 23-10-2009


         Zapraszamy do udziału !